E-mail: mail@heinwillemleeraar.nl
Tel: +31 6 53 14 54 42

Algemene voorwaarden

01

Algemene voorwaarden van Hein-Willem Leeraar & Partners

1. Werkingssfeer van deze algemene voorwaarden
Opdrachtnemer verleent haar diensten uitsluitend onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan alleen met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden afgeweken.
Ook vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer voor opdrachtnemer werken, en hun erfgenamen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

2. De overeenkomst van opdracht
Partijen leggen de opdracht van opdrachtgever schriftelijk vast. Deze schriftelijke overeenkomst bewijst wat partijen zijn overeengekomen indien en voor zover opdrachtgever de inhoud van de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ondertekening schriftelijk heeft weerlegd.
Opdrachtgever sluit de overeenkomst uitsluitend met opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde personen die aan de onderneming van opdrachtnemer zijn verbonden.
Opdrachtnemer voert de overeenkomst uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden van opdrachtnemer geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die opdrachtnemer in opdracht en ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht. Vanaf de ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever, mag opdrachtnemer zijn werkzaamheden aan opdrachtgever factureren.

3. Zorgplicht opdrachtnemer
Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
Opdrachtnemer neemt nooit meer dan een inspanningsverbintenis op zich. Door opdrachtnemer verstrekte adviezen en rapporten hebben nimmer het karakter van een garantie.
Het risico van fouten in door opdrachtgever verstrekte gegevens rust te allen tijde bij opdrachtgever. Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever derden in te schakelen. Ook deze derden kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

4. Klachtplicht opdrachtgever
Opdrachtgever moet een klacht over de werkzaamheden van opdrachtnemer binnen veertien dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze werkzaamheden schriftelijk bij opdrachtnemer indienen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer wordt geacht de werkzaamheden overeenkomstig de opdracht te hebben uitgevoerd.
Opdrachtgever moet een klacht over een factuur van opdrachtnemer binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij opdrachtnemer indienen, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

5. Tussentijdse prijsverhoging tengevolge van overheidsmaatregelen
Opdrachtnemer is bevoegd om belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege die worden ingevoerd of verhoogd nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever een aanbod heeft gedaan of nadat partijen een overeenkomst van opdracht hebben gesloten, aan de opdrachtgever door te berekenen.

6. Betaling van facturen van opdrachtnemer
Opdrachtgever moet de factuur van opdrachtnemer binnen veertien dagen na factuurdatum voldoen, en wel door het factuurbedrag op één van de bankrekeningen van opdrachtnemer te doen bijschrijven. Als opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat ogenblik een samengestelde rente over het factuurbedrag verschuldigd ter hoogte van een procent per maand of per gedeelte van een maand naar rato.
Opdrachtgever mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen. Opdrachtgever mag de betaling van een factuur van opdrachtnemer ook niet opschorten.
Op alle te factureren bedragen wordt 6% kantoorkosten in rekening gebracht. Opdrachten en werkzaamheden, die onderdeel uit maken of kunnen uitmaken van een juridische procedure worden gefactureerd tegen een identiek tarief als de tarieven die de jurist (-en) in kwestie hanteert. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken, zoals te doen blijken uit de Opdracht tot Dienstverlening. Deze Opdracht kan onder de naam Hein-Willem Leeraar & partners worden afgesloten alsmede onder de naam van een andere dienstverlener. Voor cliënt gelden ook in dit laatste geval onverkort de Algemene Voorwaarden van Hein-Willem Leeraar & partners.

7. Beëindiging van de opdracht
Als opdrachtgever de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij – ongeacht de reden van opzegging – een uurtarief verschuldigd van € 155 per gewerkt uur excl. BTW en excl. kantoorkosten in plaats van € 146 per gewerkt uur excl. BTW en excl. kantoorkosten met dien verstande dat opdrachtgever ten minste een bedrag van € 4.380 excl. BTW verschuldigd zal zijn.

8. Kosten van rechtsmaatregelen
Alle kosten die opdrachtnemer in en/of buiten rechte moet maken om betaling te verkrijgen van een factuur komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van € 1.500,–.

9. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer
Indien opdrachtgever schade lijdt als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis uit enige overeenkomst met opdrachtgever zal opdrachtnemer nimmer meer aan opdrachtgever hoeven te vergoeden dan het honorarium dat opdrachtnemer in rekening heeft gebracht in het jaar voorafgaande aan de tekortkoming, tenzij de tekortkoming een gevolg is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van opdrachtnemer of van personen die behoren tot de bedrijfsleiding van de onderneming van opdrachtnemer.
Indien opdrachtnemer tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om een verbintenis uit een overeenkomst met opdrachtgever uit te voeren, is opdrachtgever niet bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. Nadat de tijdelijke belemmering is verdwenen, zal opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden hervatten.
Indien opdrachtnemer blijvend in de onmogelijkheid verkeert om een verbintenis uit een overeenkomst met opdrachtgever uit te voeren, zal opdrachtnemer daarvan mededeling doen aan opdrachtgever. Deze mededeling ontbindt voor de toekomst de overeenkomst waaruit de bewuste verbintenis voortvloeit. Opdrachtgever blijft verplicht om te betalen voor de werkzaamheden die opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht.

10. Intellectuele-eigendomsrechten
De door opdrachtnemer verstrekte adviezen en de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven haar (intellectuele) eigendom, ongeacht of opdrachtnemer daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. De informatie die in werkzaamheden van opdrachtnemer ligt besloten en/of ten grondslag ligt aan de door opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijft exclusief voorbehouden aan opdrachtnemer, ook als opdrachtnemer daarvoor kosten in rekening heeft gebracht.
De opdrachtgever staat ervoor in dat de in lid 1 bedoelde eigendom, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Zonder toestemming van opdrachtnemer staat het opdrachtgever niet vrij om een advies van opdrachtnemer te laten uitvoeren door één of meer derden. In geval opdrachtgever dit verbod overtreedt, verbeurt hij ten behoeve van opdrachtnemer onmiddellijk, zonder dat doorvoor enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een boete van € 15.000, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van de schade die zij door de tekortkoming van opdrachtgever geleden heeft en/of nog zal lijden.

11. Bevoegde rechter
Alle geschillen met betrekking tot de rechtsverhouding (-en) tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgevers zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13. Eenmanszaak
De rechtsvorm van Hein-Willem Leeraar & partners is een eenmanszaak.